رتبه موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش محیط Drafting نرم افزار CATIA
#1
Bug 
  • ۱۹ شهریور ۱۳۸۹

[عکس: 0012eb26_medium.jpeg]
Video and Audio Narrations tutorial | 2.74 GB
166 درس کامل و بیش از ۶ ساعت توضیحات کامل با جزئیترین موارد محیط نقشه کشی کتیا
از مقدماتی تا پیشرفته
پوشش آموزش کامل هر دو محیط Generative DraftingوInteractive Drafting
برای دیدن فهرست کامل بخشهای آموزشی این پکیج به ادامه مطلب مراجعه کنید :


۱- Generative Drafting
1-1 First: Quick Course
1-1 Entering the Drafting Workbench
1-2 Define the Drawing Sheet, Some Views and section
1-3 Creating a Detail View
1-4 Creating a Section Cut
2-1 Creating a Frame and a Title
2-2 Creating Views via the Wizard
2-3 Creating a Section View
2-4 Overloading Element Properties
2-5 Generating Balloons and a Bill of Material
2-6 Creating an Isometric View and Changing its Properties1-2 Second: Detailed Course
1-2-1 Creating
1- Creating a New Drawing
2- Editing Drawing Links
3- Define The Sheets
4- Creating a Frame and a Title Block
5- Inserting an Image Into a Frame and Title Block
6- Managing a Background View
7 (A) Creating a Front View
7 (B) Creating a front view with a local Axis System
7 © Create a front view from Specific Sub-Bodies And Sub-Products
7 (D) Creating an Advanced Front View
8- Creating a Projection View
9- Creating an Unfolded View
10 (A) Creating a View from 3D
10 (B) Creating a View from 3D
11- Creating an Auxiliary View
12 (A) Creating an Offset Section View And Cut
12 (B) Creating an Offset Section View And Cut
12 © Creating a Section View And Cut With Profile Defined In 3D Geometry
13- Creating an Aligned Section View
14- Creating a Detail View And Detail view profile
15- Creating a Clipping View and Clipping View Profile
16- Creating an Isometric View
17- Creating a Broken View
18- Creating a Breakout View
19- Creating Views via the Wizard
20- View Update Reporting
21 (A) Creating a View using Generative View Styles
21 (B) Applying the Generative Style of a View to Another View
1-2-2 Dimensions
1 (A) Generating Dimensions in One Shot
1 (B) Filtering Dimension Generation
2- Generating Dimensions Semi-Automatically
3- Analyzing Generated Dimensions
4- Positioning Dimensions (View per View)
5- Analyzing Interfering Dimensions
6- Driving 3D Constraints via Generated Dimensions
7- Creating Associative Thread Dimensions
1-2-3 Operations And Manipulation
1- Moving a View
2 (A) Aligning Views Using Elements
2 (B) Superposing Views
2 © Setting Relative View Position
3- Positioning a View Independently of its Reference View
4- Locating Reference And Resulting Views
5- Isolating Generated Views
6- Restoring Deleted Generated Elements
7- Locking a View
8- Scaling a View
9- Renaming a View
10- Modifying a View Projection Plane
11- Generating a Bill of Material
12- Generating Balloons on a View
13- Showing Geometry in Views
14- Modifying The Callout
15- Overloading Element Properties
16- Modifying a Pattern
17- Duplicating Generative Geometry
18- Modifying a View’s Links
19- Applying a View’s Links to Another view
2- Interactive Drafting
2-1 Quick Course
1- Using Standard-Defined Styles
2- Creating Views
3- Creating Geometry Using Folding Lines
4- Creating a Multiple View Projection
5- Reframing a View
2-2 Detailed Course
2-2-1 Creating
1- Creating Detail Sheet And 2D Component
2 (A) Creating a 2D Component instance
2 (B) Positioning a 2D Component During The Instantiation
2 © Modifying text in 2D Component Instances
2 (D) Replacing the Reference of a 2 d Component Instance
2 (E) Specifying annotation orientation in 2 d Component Instances
3- Creating a Component Catalogue
4- Re-using a 2D Component from a Catalogue
5- Exploding a 2D Component
6- Exposing a 2D Component from a Catalogue
2-2-2 Dimensions
2-2-2-1 General Dimensions
1- Creating Dimensions
2- Creating Half-Dimensions
3- Creating And Modifying Angle Dimensions
4- Creating chamfer dimensions manually
5- Creating chamfer dimensions using chamfer detection
6- Creating Associative Thread Dimensions
7- Creating And Modifying Coordinate Dimensions
8- Creating a Hole Dimension Table
9- Creating a Points Coordinates Table
10- Creating Radius Curvature Dimensions
11- Creating Overall Curve Dimensions
12- Creating Curvilinear Length Dimensions
13 (A) Creating partial curvilinear length dimensions
13 (B) Creating partial curvilinear length dimensions
14- Creating Dimensions along a Reference Direction
15- Creating Dimensions between Intersection Points
16- Creating Dimensions between an Element and a View Axis
17- Rerouting Dimensions
18- Modifying the Dimension Type
19- Interrupting Extension Lines
20 (A) Modifying the Dimension Value Text Position
20 (B) Specifying the Dimension Value Position
21- Modifying the Dimension Line Location
22 (A) Adding Text Before And After the Dimension Value
22 (B) Modifying the Dimension Overrun And Blanking
23 (A) Lining up Dimensions
23 (B) Lining up Dimensions
24 (A) Creating a Geometrical Tolerance
24 (B) Modifying a Geometrical Tolerance
25- Creating Driving Dimensions
26- Scaling a Dimension
27- Creating Dimensions Without 2D representation
2-2-2-2 Dimension Systems
1- Creating Chained Dimension Systems
2- Creating Stacked Dimension Systems
3- Creating Cumulated Dimension Systems
4- Modifying a Dimension System
5- Line up Dimension Systems
6 (A) Creating Inter-Technological Feature Dimensions
6 (B) Creating Intra-Technological Feature Dimensions
2-2-3 Annotations
1- Setting Text Properties
2- Creating a Free Text
3- Creating an Associated Text
4- Making an Existing Annotation Associative
5- Creating a Text With Leader
6- Adding a Leader to an Existing Annotation
7- Handling Annotation Leaders
8- Moving and Positioning Leader Breakpoints
9- Adding Frames or Sub-Frames
10- Replicating Text and Attribute
11- Copying Graphic Properties
12 (A) Creating a Datum Feature
12 (B) Modifying a Datum Feature
13- Creating And Modifying a Datum Target
14- Creating a Balloon
15- Creating Associative Balloons on Generated Product Views
16- Creating a Roughness Symbol
17 (A) Creating a Welding Symbol
17 (B) Creating a Geometry Weld
18- Modifying Annotation Positioning
19 (A) Creating And Modifying a Table
19 (B) Splitting a table
19 © Inserting a view a in table
20- Finding And Replacing Text
21- Querying Annotation Links
2-2-4 Dress Up Elements
1 (A) Creating Centre Lines With No Reference
1 (B) Creating Centre Lines With Reference
1 © Modifying Centre Lines
2- Creating Threads With Reference And No Reference
3- Creating Axis Lines
4- Creating Axis Lines and Centre Lines
5- Creating an Area Fill
6- Creating Arrows
2-2-5 Properties, Images
And Printing
1- Editing Sheet Properties
2- Editing View Properties
3- Editing 2D Geometry Feature Properties
4- Editing Pattern Properties
5- Editing Annotation Font Properties
6- Editing Text Properties
7- Editing Dimension Text Properties
8- Editing The Dimension Font And Value Properties
9- Editing Dimension Extension Line And Line Properties
10- Inserting Raster or Vector Images
11- Editing Picture Properties
12- Printing a Sheet


حضرت علي (علیه السلام)
كَفى بِالمَرءِ غَفلَةً أن يَصرِفَ هِمَّتَهُ فيما لا يَعنيهِ
غفلت آدمى را همين بس كه همّتش را در آنچه به كارش نمیايد، صرف كند.

برای دانلود کتاب به ادرس http://www.hieng.ir مراجعه کنید

پاسخ


 سپاس شده توسط Dash @li
#2
Bug 
(07-19-2012، 03:15 AM)vahid2star نوشته:
  • ۱۹ شهریور ۱۳۸۹

[عکس: 0012eb26_medium.jpeg]
Video and Audio Narrations tutorial | 2.74 GB
166 درس کامل و بیش از ۶ ساعت توضیحات کامل با جزئیترین موارد محیط نقشه کشی کتیا
از مقدماتی تا پیشرفته
پوشش آموزش کامل هر دو محیط Generative DraftingوInteractive Drafting
برای دیدن فهرست کامل بخشهای آموزشی این پکیج به ادامه مطلب مراجعه کنید :


۱- Generative Drafting
1-1 First: Quick Course
1-1 Entering the Drafting Workbench
1-2 Define the Drawing Sheet, Some Views and section
1-3 Creating a Detail View
1-4 Creating a Section Cut
2-1 Creating a Frame and a Title
2-2 Creating Views via the Wizard
2-3 Creating a Section View
2-4 Overloading Element Properties
2-5 Generating Balloons and a Bill of Material
2-6 Creating an Isometric View and Changing its Properties1-2 Second: Detailed Course
1-2-1 Creating
1- Creating a New Drawing
2- Editing Drawing Links
3- Define The Sheets
4- Creating a Frame and a Title Block
5- Inserting an Image Into a Frame and Title Block
6- Managing a Background View
7 (A) Creating a Front View
7 (B) Creating a front view with a local Axis System
7 © Create a front view from Specific Sub-Bodies And Sub-Products
7 (D) Creating an Advanced Front View
8- Creating a Projection View
9- Creating an Unfolded View
10 (A) Creating a View from 3D
10 (B) Creating a View from 3D
11- Creating an Auxiliary View
12 (A) Creating an Offset Section View And Cut
12 (B) Creating an Offset Section View And Cut
12 © Creating a Section View And Cut With Profile Defined In 3D Geometry
13- Creating an Aligned Section View
14- Creating a Detail View And Detail view profile
15- Creating a Clipping View and Clipping View Profile
16- Creating an Isometric View
17- Creating a Broken View
18- Creating a Breakout View
19- Creating Views via the Wizard
20- View Update Reporting
21 (A) Creating a View using Generative View Styles
21 (B) Applying the Generative Style of a View to Another View
1-2-2 Dimensions
1 (A) Generating Dimensions in One Shot
1 (B) Filtering Dimension Generation
2- Generating Dimensions Semi-Automatically
3- Analyzing Generated Dimensions
4- Positioning Dimensions (View per View)
5- Analyzing Interfering Dimensions
6- Driving 3D Constraints via Generated Dimensions
7- Creating Associative Thread Dimensions
1-2-3 Operations And Manipulation
1- Moving a View
2 (A) Aligning Views Using Elements
2 (B) Superposing Views
2 © Setting Relative View Position
3- Positioning a View Independently of its Reference View
4- Locating Reference And Resulting Views
5- Isolating Generated Views
6- Restoring Deleted Generated Elements
7- Locking a View
8- Scaling a View
9- Renaming a View
10- Modifying a View Projection Plane
11- Generating a Bill of Material
12- Generating Balloons on a View
13- Showing Geometry in Views
14- Modifying The Callout
15- Overloading Element Properties
16- Modifying a Pattern
17- Duplicating Generative Geometry
18- Modifying a View’s Links
19- Applying a View’s Links to Another view
2- Interactive Drafting
2-1 Quick Course
1- Using Standard-Defined Styles
2- Creating Views
3- Creating Geometry Using Folding Lines
4- Creating a Multiple View Projection
5- Reframing a View
2-2 Detailed Course
2-2-1 Creating
1- Creating Detail Sheet And 2D Component
2 (A) Creating a 2D Component instance
2 (B) Positioning a 2D Component During The Instantiation
2 © Modifying text in 2D Component Instances
2 (D) Replacing the Reference of a 2 d Component Instance
2 (E) Specifying annotation orientation in 2 d Component Instances
3- Creating a Component Catalogue
4- Re-using a 2D Component from a Catalogue
5- Exploding a 2D Component
6- Exposing a 2D Component from a Catalogue
2-2-2 Dimensions
2-2-2-1 General Dimensions
1- Creating Dimensions
2- Creating Half-Dimensions
3- Creating And Modifying Angle Dimensions
4- Creating chamfer dimensions manually
5- Creating chamfer dimensions using chamfer detection
6- Creating Associative Thread Dimensions
7- Creating And Modifying Coordinate Dimensions
8- Creating a Hole Dimension Table
9- Creating a Points Coordinates Table
10- Creating Radius Curvature Dimensions
11- Creating Overall Curve Dimensions
12- Creating Curvilinear Length Dimensions
13 (A) Creating partial curvilinear length dimensions
13 (B) Creating partial curvilinear length dimensions
14- Creating Dimensions along a Reference Direction
15- Creating Dimensions between Intersection Points
16- Creating Dimensions between an Element and a View Axis
17- Rerouting Dimensions
18- Modifying the Dimension Type
19- Interrupting Extension Lines
20 (A) Modifying the Dimension Value Text Position
20 (B) Specifying the Dimension Value Position
21- Modifying the Dimension Line Location
22 (A) Adding Text Before And After the Dimension Value
22 (B) Modifying the Dimension Overrun And Blanking
23 (A) Lining up Dimensions
23 (B) Lining up Dimensions
24 (A) Creating a Geometrical Tolerance
24 (B) Modifying a Geometrical Tolerance
25- Creating Driving Dimensions
26- Scaling a Dimension
27- Creating Dimensions Without 2D representation
2-2-2-2 Dimension Systems
1- Creating Chained Dimension Systems
2- Creating Stacked Dimension Systems
3- Creating Cumulated Dimension Systems
4- Modifying a Dimension System
5- Line up Dimension Systems
6 (A) Creating Inter-Technological Feature Dimensions
6 (B) Creating Intra-Technological Feature Dimensions
2-2-3 Annotations
1- Setting Text Properties
2- Creating a Free Text
3- Creating an Associated Text
4- Making an Existing Annotation Associative
5- Creating a Text With Leader
6- Adding a Leader to an Existing Annotation
7- Handling Annotation Leaders
8- Moving and Positioning Leader Breakpoints
9- Adding Frames or Sub-Frames
10- Replicating Text and Attribute
11- Copying Graphic Properties
12 (A) Creating a Datum Feature
12 (B) Modifying a Datum Feature
13- Creating And Modifying a Datum Target
14- Creating a Balloon
15- Creating Associative Balloons on Generated Product Views
16- Creating a Roughness Symbol
17 (A) Creating a Welding Symbol
17 (B) Creating a Geometry Weld
18- Modifying Annotation Positioning
19 (A) Creating And Modifying a Table
19 (B) Splitting a table
19 © Inserting a view a in table
20- Finding And Replacing Text
21- Querying Annotation Links
2-2-4 Dress Up Elements
1 (A) Creating Centre Lines With No Reference
1 (B) Creating Centre Lines With Reference
1 © Modifying Centre Lines
2- Creating Threads With Reference And No Reference
3- Creating Axis Lines
4- Creating Axis Lines and Centre Lines
5- Creating an Area Fill
6- Creating Arrows
2-2-5 Properties, Images
And Printing
1- Editing Sheet Properties
2- Editing View Properties
3- Editing 2D Geometry Feature Properties
4- Editing Pattern Properties
5- Editing Annotation Font Properties
6- Editing Text Properties
7- Editing Dimension Text Properties
8- Editing The Dimension Font And Value Properties
9- Editing Dimension Extension Line And Line Properties
10- Inserting Raster or Vector Images
11- Editing Picture Properties
12- Printing a Sheet


کرکش کار نمیکنه. خواهشا راهنمایی کنید. با سپاس.پاسخ


#3
Bug 
سلام دوست عزیز فکر میکنم این مشکل را باید در جایی دیگر مطرح کنید.دوستان دیگر مشکل نداشتند مشکل از خود شماست


حضرت علي (علیه السلام)
كَفى بِالمَرءِ غَفلَةً أن يَصرِفَ هِمَّتَهُ فيما لا يَعنيهِ
غفلت آدمى را همين بس كه همّتش را در آنچه به كارش نمیايد، صرف كند.

برای دانلود کتاب به ادرس http://www.hieng.ir مراجعه کنید

پاسخ
موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  روش کار با دستور snap در محیط مونتاژ کتیا iman89 0 105 08-21-2017، 03:48 PM
آخرین ارسال: iman89
  فیلم آموزش محیط Sketcher seo20ma2 0 362 11-25-2016، 12:27 AM
آخرین ارسال: seo20ma2
Bug اموزش گام به گام کتیا catia- اموزش قیدها(1) ..w 6 4,841 09-17-2015، 04:39 PM
آخرین ارسال: نرجس
  فیلم آموزش فارسی طراحی راکت تنیس در کتیا mohammad0203 0 709 06-04-2015، 03:16 PM
آخرین ارسال: mohammad0203
  فیلم آموزش فارسی طراحی سه شاخه با نرم افزار کتیا mohammad0203 0 480 06-04-2015، 02:40 PM
آخرین ارسال: mohammad0203
  آموزش طراحی مکانیزم لنگ لغزنده در نرم افزار کتیا mohammad0203 0 887 05-31-2015، 09:17 PM
آخرین ارسال: mohammad0203
Video آموزش طراحی موس در نرم افزار کتیا mohammad0203 0 515 05-31-2015، 09:06 PM
آخرین ارسال: mohammad0203
  آموزش طراحی توربین در نرم افزار کتیا mohammad0203 0 751 05-31-2015، 08:57 PM
آخرین ارسال: mohammad0203
  آموزش طراحی بطری در نرم افزار کتیا mohammad0203 0 709 05-31-2015، 08:43 PM
آخرین ارسال: mohammad0203
Photo فروش فیلمهای آموزشی نرم افزار کتیا mohammad0203 0 502 05-26-2015، 12:35 PM
آخرین ارسال: mohammad0203
Video آشنایی با ابزارهای محیط سه بعدی - قسمت دوم ..w 0 799 08-23-2014، 09:48 PM
آخرین ارسال: ..w
Tongue آشنایی با ابزارهای محیط سه بعدی - قسمت اول ..w 0 629 08-20-2014، 10:06 PM
آخرین ارسال: ..w
Bug آموزش ترسیم دوبعدی * الف-1 ..w 0 681 08-13-2014، 12:31 PM
آخرین ارسال: ..w
Bug آموزش تصویری چند قید در محیط مونتاژ - قسمت اول ..w 0 635 08-05-2014، 03:14 PM
آخرین ارسال: ..w
Bug آموزش تصویری قیود در محیط دوبعدی ..w 0 600 08-02-2014، 06:35 PM
آخرین ارسال: ..w

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

فیلم های آموزشی مهندسی مکانیک - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

آموزش پنیوماتیک آموزش نرم افزار Fluidsim آموزش ریخته گری با ProCast
آموزش کنترل صنعتی آموزش نرم افزار PDMS آموزش نرم افزار کامسول Comsol
آموزش شکل دادن فلزات آموزش نرم افزار Moldflow آموزش ماشین کاری با EdgeCAM
آموزش طراحی کنترل مقاوم آموزش Working Model آموزش پدیده انتقال در کامسول
آموزش حل معادلات دینامیکی آموزش نرم افزار LogoPress آموزش کنترل فعال با رویکرد فازی
آموزش تحلیل المان محدود آموزش‌های رایگان آموزش ریخته گری با ProCast